เงื่อนไขการเปลี่ยน/ คืนสินค้า

1.ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วัน จากวันที่ซื้อ บริษัทฯ จะรับผิดชอบในเรื่องการเปลี่ยนสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้
2.บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการรับคืนสินค้า