In ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ในวันที่ 27 กันยายน และ 7 ตุลาคม 2562 ทางบริษัทเดอะคูลได้มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในบริษั

หลักสูตรการขายและการบริการเชิงเทคนิคแบบมืออาชีพ

โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

  1. การขายและการบริการเชิงการตลาดสมัยใหม่
  2. จิตวิทยาเพื่อการขายและการบริการที่เป็นเลิศ
  3. หลักการสื่อสารเชิงลูกค้าสัมพันธ์
  4. เทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  5. ลักษณะและกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า
  6. หลักปฏิบัติเมื่อลูกค้ามีปัญหาหรือข้อร้องเรียน
  7. การวิเคราะห์ข้อมูลและคิดเชิงวิเคราะห์ในการบริหารงานบริการ
  8. การให้บริการลูกค้าที่เป็น Key Account
  9. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริการอย่างมืออาชีพ
Recent Posts

Leave a Comment